photo2.png
photo1.png
photo3.png

 

przedszkole czernichow jpg

 SZANOWNI RODZICE !

Podajemy nr konta na który można

dokonać przelewu bankowego

za korzystanie z usług przedszkola:

64 859100070060043004620013

 

DANE DO PRZELEWU

NA RADĘ RODZICÓW:

 Ryszka Beata

 Nr konta:

85 8591 0007 0061 0438 8675 0001

 Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, grupa

adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przedszkolne Nowinki

kaciklogo

Koronawirus - Procedury - Informacje

INTERNETOWE PRZEDSZKOLE

listopad

Dzisiejszych odsłon107
Ilość wszystkich odsłon333057

Biedronki - grupa 5-6 latków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy treści programowe realizowane w grupie.

Wszelkie pytania do nas kierowane prosimy przesyłać na zamieszczone powyżej adresy internetowe.

 

Listopad

1. Nasza mała Ojczyzna

- poznanie herbu Czernichowa oraz „odczytanie” znaczenia umieszczonych na nim symboli

- poznanie znaczenia wyrażenia - "mała Ojczyzna"

- doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy,  numer domu

- kształtowa-nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania[

- kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;

- poznanie ważniejszych urzędów oraz ich umiejscowienie w Czernichowie

- poznanie najstarszych budynków, miejsc pamięci oraz  pomniki i zabytki Czernichowa

- zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, fachowym nazewnictwem części garderoby, wzbogacanie słownika

  biernego; poznanie gwary regionalnej, wybranych przyśpiewek ludowych,

- wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem kompleksowym

- ćwiczenia w budowaniu zdań rozwiniętych, poprawnych pod względem stylistycznym

 

2. Mój dom - Polska

- poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i orle białym”, 

- kształtowanie szacunku do własnego państwa, postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju.

- poznanie nazw kolejnych stolic Polski,

- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

- poznanie mapy Polski, najważniejsze regiony geograficzne, miasta

- poznanie największych rzeki Polski,

- przypomnienie godła i barw narodowych oraz ich znaczenia, śpiewanie hymnu Polski

- globalne czytanie wyrazów: mapa, Polska, dom;

- poznanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego oraz, z jego historią

- przybliżenie dzieciom sylwetki znanych Polaków jak: Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik

- poznanie i nauka na pamięć wiersza „Kto Ty jesteś” W. Bełzy

- kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów,

- ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze; rozwijanie umiejętności współpracy;

- poznanie litery D, d

 

3. Moje hobby

- rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat,

- poszerzanie słownictwa czynnego dzieci;  rozumienie pojęcia wyobraźnia;

- wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania spójników i przyimków

- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,

- czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów;

- wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania poprawnych form fleksyjnych.

- doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci;

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych,

- rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych.

- zapoznanie z piosenką „Nam jesień niestraszna”, określenie nastroju piosenki, ćwiczenia wyrabiające słuch  

- rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych dzieci oraz ich słuchu muzycznego;

- wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce,

- przyjmowania odpowiedniej postawy ciała podczas tańca.

- doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb,

- rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej;

- wdrażanie do dokładności i estetycznego wykonania pracy, kształtowanie nawyku utrzymania

  ładu i porządku wokół siebie; uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody.

- poznanie litery E, e oraz liczbę 3  

    

4.Ulubione zajęcia

- rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozumienie pojęć: zdanie  

  prawdziwe, zdanie fałszywe.

- doskonalenie umiejętności samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów; rozwijanie umiejętności  

  układania zdań z określonym wyrażeniem

- doskonalenie umiejętności badania i porównywania liczebności zbiorów,

- rozwijanie umiejętności odczytywania działań matematycznych; wdrażanie do szanowania cudzej własności,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku; -

- rozwijanie słuchu muzycznego, umiejętności rytmicznych i wokalnych dzieci, doskonalenie poczucia rytmu; -

- rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego.

- rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy; rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, -

- wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

- poznanie litery U, u oraz znak matematyczny =

 

Październik

1. Idzie Jesień przez Świat

Poznanie charakterystycznych cech jesieni, rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartość, kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;

Posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;

Dodawanie i odejmowanie na konkretach;rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce;rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci –  określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu,rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;( Kącik Dobrego Startu)

Rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych,rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem; zabawy ruchowe na sali oraz  codzienny pobyt na świeżym powietrzu

Poznanie litery  m, M

2. Jesienna Przygoda

Poznanie środowiska leśnego, utrwalanie nazw zwierząt leśnych, poznanie parku i lasu jako ekosystemów; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja;  swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;

Wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek”, rozwijanie koordynacji ruchowo -słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS (Kącik Dobrego Startu)

Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech;

Rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;

Poznanie litery  l, L oraz cyfry 1

3. Koszyk Pani Jesieni

Utrwalanie nazw owoców i warzyw krajowych oraz egzotycznych, różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych, zapoznanie z, budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, rola owoców i warzyw dla zdrowia,

Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;

Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Przepis na zdrowie”, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;

Rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych,

Poznanie litery t, T

4. Skarby Jesieni

Utrwalanie wiadomości na temat pory roku jesieni, poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);;wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych; poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji; dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów); komponowanie z materiału przyrodniczego;

Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech ,

Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci –  rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;

Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;

Dalsze kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem; zabawy ruchowe na sali oraz  codzienny pobyt na świeżym powietrzu

Poznanie litery i, I oraz cyfry 2

Nasze Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do godz. 17.00. Przedszkole składa się z trzech oddziałów:

Grupa I - JAGÓDKI
Dzieci 3; 4 - letnie

Grupa II - ŻABKI
Dzieci 4;5 - letnie

Grupa III - BIEDRONKI
Dzieci 5; 6 - letnie

Zapraszamy