photo1.png
photo2.png
photo3.png

 

przedszkole czernichow jpg

 SZANOWNI RODZICE !

Podajemy nr konta na który można

dokonać przelewu bankowego

za korzystanie z usług przedszkola:

64 859100070060043004620013

 

DANE DO PRZELEWU

NA RADĘ RODZICÓW:

 Ryszka Beata

 Nr konta:

85 8591 0007 0061 0438 8675 0001

 Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, grupa

adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Styczeń

Dzisiejszych odsłon164
Ilość wszystkich odsłon275739

Zasady rekrutacji do przedszkola


                                    Rekrutacja

       do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie

 

 

                                   Dokumenty do pobrania w pliku pdf.

 

                                             Wniosek rekrutacyjny - pobierz plik

                                  Oświadczenie o rozliczaniu podatku - pobierz plik

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego; Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka -pobierz plik

Uchwała_Czernichów_Kryteria-pobierz plik

Klauzula informacyjna-pobierz plik

 

ZARZĄDZENIE NR 10.2019 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 10.2019
wójta gminy Czernichów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny  2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym  roku szkolnego 2019/2020 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów.

 1. 2.      Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:

1)      dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                    - załącznik nr 1,

2)      dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernichów  oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Załącznik nr 1                       

do Zarządzenia Nr 10.2019

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz                 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20 lutego do 20 marca 2019 roku

od 6 do 10 maja 2019 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 do 29 marca 2019 roku

od 13 do 17 maja  2019 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                  i kandydatów niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 roku

21 maja 2019 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 do 12 kwietnia 2019 roku

 do 24 maja 2019 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2019 roku

29 maja 2019 roku

Załącznik nr 2                       

do Zarządzenia Nr 10.2019

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20 lutego do 20 marca 2019 roku

od 6 do 10 maja 2019 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 do 29 marca 2019 roku

od 13 do 17 maja  2019 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych

5 kwietnia 2019 roku

21 maja 2019 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 do 12 kwietnia 2019 roku

 do 24 maja 2019 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 kwietnia 2019 roku

29 maja 2019 roku


 

Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola

                   w Czernichowie na 2019/2020 r.

 

Podstawa  prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

Zarządzenie Nr. 10.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r

Statut Samorządowego Przedszkola w Czernichowie z dnia 17.11.2017r

 1. Do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie   przyjmowane  będą dzieci zamieszkałe na obszarze   gminy Czernichów .
 2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba dostępnych miejsc, zostanie przeprowadzone dwu etapowe  postępowanie  rekrutacyjne  wg określonych kryteriów.
 3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe ( w/w kryteria mają  jednakową  wartość pkt ) :   
 • dziecko z rodziny wielodzietnej ( min troje dzieci )
 • dziecko niepełnosprawne
 • dziecko mające niepełnosprawnego rodzica
 • dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo
 • dziecko objęte pieczą zastępczą
 • dziecko rodziców samotnie wychowujących
 1. W drugim etapie na pozostałe  miejsca  przyjmowane będą dzieci

wg  kryteriów określonych Uchwałą Nr. V.24.2015 Rady Gminy z dnia

 23 lutego 2015r ,tj.  :

 • • dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko pracującego(-cych) (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospod. lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który jest prowadzona rekrutacja)- 10 pkt
 • • dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego 5 pkt
 • • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym –   5 pkt
 • • dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozlicza(-ją) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt
 • dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować edukację w danym przedszkolu - 2 pkt
 • dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego przedszkola z powodu braku wolnych miejsc - 2 pkt
 1. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów – będą  przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie wg w/w kryterii

 

  Procedury rekrutacji do Samorządowego Przedszkola

             w Czernichowie   na 2019/2020 r.

Procedury  rekrutacji  do Samorządowego  Przedszkola 

w  Czernichowie   na  2019 /2020 r

Podstawa  prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

Zarządzenie Nr.10.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r

 

 1. Ubiegając się  o przyjęcie  dziecka do przedszkola  rodzice dziecka

( opiekunowie prawni ) składają wniosek do dyrektora przedszkola w terminie : od 20 lutego 2019 do 20 marca 2019 r w siedzibie przedszkola od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00

 1. Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w przedszkolu oraz na stronach internetowych : www.przedszkole.czernichow.pl

 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do  Samorządowego Przedszkola w Czernichowie mogą złożyć równocześnie wnioski rekrutacyjne do innych placówek  ( maks  do 3 przedszkoli  samorządowych na  terenie  gminy Czernichów )

 

 1. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów I oraz II etapu rekrutacyjnego :

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka , rodzeństwa lub rodzica /rodziców ( opiekunów prawnych )

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  jednego z rodziców lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

-zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim wydane przez sąd rodzinny

- zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy

- aktualna informacja z CEIDG ( Centralnej Ewidencji  Informacji o Działalności Gospodarczej) w przypadku własnej działalności gospodarczej

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki.

- oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) potwierdzające  rozliczanie podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Czernichów

 

 1. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej za   zgodność z oryginałem  przez rodziców kandydata .
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną  przez dyrektora przedszkola.
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać  dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach , w terminie wyznaczonym  przez przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.
 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną podane do publicznej wiadomości  w siedzibie przedszkola w dniu:

5  kwietnia 2019 r

Po ogłoszeniu  w/w  list – rodzice zobowiązani są do złożenia w siedzibie przedszkola  pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola  wyrażonej we wniosku , w nieprzekraczalnym terminie :   do 12 kwietnia 2019r ( brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia )

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną w dniu :

17 kwietnia 2019 r .

 

 1. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania w następującym trybie :

-  w terminie 7 dni  od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych – rodzice mogą wystąpić do komisji  rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

-   komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania  wniosku rodziców

- rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola  odwołanie od decyzji komisji  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

-  dyrektor  rozpatruje odwołanie  terminie 7 dni od dnia  otrzymania odwołania

- na rozstrzygnięcie  dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

 1. 10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , przedszkole   nadal  dysponuje wolnymi miejscami  –  dyrektor  przeprowadza postępowanie  uzupełniające . (Uwaga! Jeśli wolnych miejsc nie będzie – nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego ).

11.Dyrektor  przedszkola przekazuje Wójtowi  Gminy Czernichów listę  dzieci nieprzyjętych do przedszkola w wyniku postępowania rekrutacyjnego .

 1. 12. Wójt Gminy Czernichów jest zobowiązany na pisemny wniosek rodzica wskazać rodzicom dzieci  nieprzyjętych  inne przedszkole  lub inną  formę  wychowania przedszkolnego , które mogą przyjąć dziecko.
 1. 13. W przypadku zwalniania się miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

 UWAGA !

Postępowanie uzupełniające odbędzie się tylko wówczas,

gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego będą jeszcze wolne miejsca w przedszkolu

 

 

Tryb  pracy  Komisji Rekrutacyjnej  powołanej

w Samorządowym  Przedszkolu w Czernichowie