photo1.png
photo2.png
photo3.png

 

przedszkole czernichow jpg

 SZANOWNI RODZICE !

Podajemy nr konta na który można

dokonać przelewu bankowego

za korzystanie z usług przedszkola:

64 859100070060043004620013

 

DANE DO PRZELEWU

NA RADĘ RODZICÓW:

 Ryszka Beata

 Nr konta:

85 8591 0007 0061 0438 8675 0001

 Tytuł: Imię i nazwisko dziecka, grupa

adres e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

  

Dzisiejszych odsłon54
Ilość wszystkich odsłon178851

Zasady rekrutacji do przedszkola


                                    Rekrutacja

       do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie

 

 

                                   Dokumenty do pobrania w pliku pdf.

 

                                             Wniosek rekrutacyjny - pobierz plik

                                  Oświadczenie o rozliczaniu podatku - pobierz plik

 

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

                             na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli

                  i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych

            dla których organem prowadzącymjest Gmina Czernichów

 

zarz2

 

 

 UWAGA !

Postępowanie uzupełniające odbędzie się tylko wówczas,

gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego będą jeszcze wolne miejsca w przedszkolu

 

   Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola

                   w Czernichowie na 2018/2019 r

 

Podstawa prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

Zarządzenie Nr. 16.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2017 r

Statut Samorządowego Przedszkola w Czernichowie z dnia 17.11.2017r

 

1. Do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie   przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Czernichów .

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba dostępnych miejsc, zostanie przeprowadzone dwu etapowe postępowanie rekrutacyjne wg określonych kryteriów.

 

3.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe ( w/w kryteria mają jednakową wartość pkt ) :  

 

• dziecko z rodziny wielodzietnej ( min troje dzieci )

• dziecko niepełnosprawne

• dziecko mające niepełnosprawnego rodzica

• dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo

 dziecko objęte pieczą zastępczą

• dziecko rodziców samotnie wychowujących

 

4. W drugim etapie   na pozostałe miejsca przyjmowane będą dzieci

wg kryteriów określonych Uchwałą Nr. V.24.2015 Rady Gminy z dnia

23 lutego 2015r ,tj. :

 

• dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko pracującego(-cych) (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospod. lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który jest prowadzona rekrutacja)- 10 pkt

• dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego 5 pkt    

• dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym –   5 pkt

• dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozlicza(-ją) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt

 dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować edukację w danym przedszkolu 2 pkt

• dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego przedszkola z powodu braku wolnych miejsc-2 pkt

 

5. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów – będą przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie wg w/w kryterii

 

  Procedury rekrutacji do Samorządowego Przedszkola

             w Czernichowie   na 2017 /2018 r

 

 

Podstawa prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

Zarządzenie Nr. 16.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 marca 2017 r

 

 1. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice dziecka

( opiekunowie prawni ) składają wniosek do dyrektora przedszkola w terminie : od 1 marca 2018 do 30 marca 2018 r w siedzibie przedszkola od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 15.00

 

 2.Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w przedszkolu oraz na stronie internetowej  www.przedszkole.czernichow.pl

 

3. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Czernichowie mogą złożyć równocześnie wnioski rekrutacyjne do innych placówek ( maks do 3 przedszkoli samorządowych na terenie gminy Czernichów )

 

4. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów I oraz II etapu rekrutacyjnego :

 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka , rodzeństwa lub rodzica /rodziców ( opiekunów prawnych )

 

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu jednego z rodziców lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

-zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim wydane przez sąd rodzinny

zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy

aktualna informacja z CEIDG ( Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) w przypadku własnej działalności gospodarczej

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki.

oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Czernichów

 

 5. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej za   zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata .

 

 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola.

 

 7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach , w terminie wyznaczonym przez   przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.

 

 8. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola w dniu:

16 kwietnia 2018r.

Po ogłoszeniu w/w list – rodzice zobowiązani są do złożenia w siedzibie przedszkola pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola wyrażonej we wniosku , w nieprzekraczalnym terminie : 16.04.2018r - 24.04.2018r ( brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia )

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną w dniu :

30 kwietnia 2018 r .

 

 9. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania w następującym trybie :

- w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

-   komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania wniosku rodziców

- rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

- dyrektor rozpatruje odwołanie terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

- na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

 

     10. Jeżeli   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , przedszkole   nadal dysponuje wolnymi miejscami – dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające . (Uwaga! Jeśli wolnych miejsc nie będzie – nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego ).

 

       11. Dyrektor przedszkola przekazuje Wójtowi Gminy Czernichów listę dzieci nieprzyjętych do przedszkola w wyniku postępowania rekrutacyjnego .

 

         12. Wójt Gminy Czernichów jest zobowiązany na pisemny wniosek rodzica wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych

  inne przedszkole lub inną   formę wychowania przedszkolnego , które mogą przyjąć dziecko.

 

          13. W przypadku zwalniania się miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

Tryb  pracy  Komisji Rekrutacyjnej  powołanej

w Samorządowym  Przedszkolu w Czernichowie